Turvallisempi työmaa

Teknologiaratkaisut ovat jo osa rakennustyömaata ja digitalisaatiotaso nousee, kun start-up-yritykset sekä sijoittajat kiinnostuvat entistä enemmän rakennusalasta. Tällä hetkellä suurin mielenkiinto teknologian hyödyntämisestä on logistiikkaratkaisuissa sekä rakennusprojektien yhteistyön ja johtamisen tehostamisessa. Seuraavaksi rakennusalalla siirrytään ratkaisuihin, joiden avulla voidaan parantaa turvallisuutta hyödyntäen työntekijöihin ja ympäristöön liittyvää mittaustietoa. Rakennusalalla ei ole pystytty vähentämään työtapaturmien määrää tavoitteiden mukaan. Ymmärtämällä syvällisesti syy-seuraus-suhteet voidaan parantaa työturvallisuutta. Työntekijän ja työympäristön seurannalla pystytään tuottamaan uutta tietoa tapaturmiin ja vammoihin johtavista syistä sekä optimoimaan työympäristöä. Lisäksi, työn (liittyen projektin johtoon) ja turvallisuusasioiden optimoinnissa on yhtymäkohtia. Tämän vuoksi työprosessien parantaminen parantaa rakennustyömaiden työturvallisuutta esim. vähentämällä tarpeettomiin tehtäviin käytettävää aikaa. Rakennustyömaille asennettavien sensoreiden ja muiden datalähteiden määrän lisääntyessä tarvitaan myös entistä tehokkaampia analytiikkaratkaisuja sekä laajempaa tekoälymenetelmien hyödyntämistä.

ConIoT-hankkeessa keskitymme innovaatioihin seuraavilla alueilla:

  1. Uusien sensoriratkaisujen kehittäminen (mm. älytyövaatteet), joiden avulla voidaan mitata työntekijöiden aktiviteetteja sekä käyttäytymistä liittyen henkilökohtaiseen työturvallisuuteen (esim. väsymys, tasapaino, toistuvat työtehtävät).
  2. Työturvallisuusriskien ennustaminen käyttäen kehittyneitä tekoälymenetelmiä.
  3. Käyttäjäystävälliset tietointensiiviset turvallisuuspalvelukonseptit, jotka reagoivat ennustettuihin riskeihin.
  4. Kehitettyjen teknologiaratkaisujen sekä palvelukonseptien evaluointi reaalimaailman piloteissa.

 

Tutkimus- ja kehitystehtävät ConIoT-hankkeessa luovat teknologiayrityksille vahvan pohjan, jonka avulla ne voivat tehostaa liiketoimintaansa liittyen uusiin IoT-pohjaisiin turvallisuus- ja analytiikkapalveluihin rakennusalalla. Siirtyminen perinteisistä turvallisuuspalveluista IoT-pohjaisiin tietointensiivisiin ratkaisuihin rakennusalalla luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia monille erilaisille teknologiayrityksille. Kansainvälinen markkina on avoinna esimerkiksi älytyövaatteille, IoT-kommunikaatioratkaisuille, sensoriteknologioille, ennustavalle analytiikalle. Kehittyneiden datankeräysratkaisujen sekä analytiikan avulla voidaan turvallisuuden lisäksi parantaa rakennustyömaalla työn sujuvuutta sekä tehokkuutta luoden maailmanlaajuisesti merkittäviä säästöjä. Tämä on alku tietopohjaiselle rakennusalan ekosysteemille, joka mahdollistaa erilaisten ratkaisujen kehittämisen rakennustyömaan johdon avuksi, työn tehokkuuden lisäämiseksi, turvallisuuden ja laadun parantamiseksi.